Паркинг системата “FAAC PARKLITE TOP TD TR TAG” е напълно завършен продукт с възможност за разширения и подобрения на софтуера и хардуера. Целта на системата е да контролира и таксува клиенти и абонати в зони за паркиране на едно или повече нива, със субзони (вътрешни затворени зони). Системата отчита сумата за платен престой по една или повече тарифи за случайни посетители, срок на валидност на служебни, абонаментни и VIP карти. “FAAC PARKLITE TOP TD TR TAG” е съставена от микропроцесорни терминали със собствен софтуер за контрол, управление и съхранение на локални и системни данни. Всички те имат сериен порт RS 485, с който да бъдат свързани, посредством мрежа с FAAC протокол, към базово устройство със софтуер за събиране на данни, мониторинг и комуникация с външни устройства.

 

Оборудване на системата:

Входна линия с билетоподаващо устройство FAAC Ticket Dispenser ParkLite Tag с вградени контролер за индуктивни примки и четец за PROXY карти, бърза и интензивна електрохидравлична бариера FAAC 620 Paragon и при нужда или по желание - интеркомна връзка с оператора и двусекционен светофар указващ наличието или не на свободни места на паркинга.

Oборудвана за оператор работна централа включваща компютърна система, контролер FAAC Cobra 5000, контролер за индуктивни примки и четец FAAC Tag10 за PROXY карти, четец за бар-код билети, фискален принтер и при нужда или по желание - интеркомна връзка с входната и изходната линия.

Изходна линия с билеточетящо устройство FAAC Ticket Reader ParkLite Tag с вградени контролер за индуктивни примки и четец за PROXY карти, бърза и интензивна електрохидравлична бариера FAAC 620 Paragon и при нужда или по желание - интеркомна връзка с оператора.

Употреба на системата: Системата се обслужва от оператори с различни нива на достъп до настройките, мониторинга, отчетите и употребата.

На ниво 1 е регистриран представителя на FAAC SpA с име Системен Администратор. Това ниво дава право за оператора да извършва всички възможни действия, инсталации и настройки на системата, базата данни, въвеждане и изтриване на оператори, определяне на нива и настройки на достъп по нива и т.н. Достъпа е защитен с USER име и парола.

На ниво 2 се регистрира ръководителя или ръководителите на паркинга, който има пълни права до настройки свързани с употребата и отчетноста на системата (определяне на цени на престой, на единица време по абонаментни карти, на глоби или отстъпки над определено време), както и определяне на правата на достъп на операторите от следващите по-ниски нива. Достъпа е защитен с USER име и парола. На ниво 3 и ниво 4 се регистрират опратори с произволни права или се оставят свободни по избор.

На ниво 5 се регистрират операторите на каси, които имат строго определени права свързани с действия по въвеждане на информация свързана единствено с обслужване на клиенти по критерии зададени от ръководителя. Обикновенно това включва: достъп до програмата с уникален за всеки оператор USER име и парола, мониторинг на действията протичащи на входно-изходните устройства, действия по прочитане на билети, издаване и обслужване на абонаментни карти и други действия изрично маркирани от ръководителя. Оператор от ниво 5 не може да затваря програмата (а само да излиза от нея със своя USER име и парола, за да се регистрира следващия оператор/смяна) и не може да излиза по никакъв начин в други програми (включително WINDOWS, включително с бутони Crl+Alt+Del, включително с рестартиране на PC) инсталирани на компютъра. В края на смяната автоматично се принтира отчет по смяна включваща подробен опис на сумите постъпили по билети, карти, глоби, надценки, отстъпки и други, в смяната на оператора. Програмата дава възможност за отчет по произволно време и срок на всеки един от операторите по текущи и приключени смяни, но право на достъп до подробните отчети имат само по-горните нива. Всеки оператор има пълен достъп до произволни отчети единствено на своя акаунт. Абсолютно всички действия на операторите по нива в програмата  се регистрират и архивират в паметта с подробно описание на име на оператор, действие, място на действието, коректност на действието, дата, час.

Паркинг системата “FAAC PARKLITE TD TR TAG” е предвидена за интензивна употреба от клиенти (почасови посетители, посетители на магазини, фитнес-центрове и друга прилежаща инфраструктора), абонати (гости на хотели, клиенти с предплатен достъп за определен срок и други), служители (обслужващ и ръководен персонал с достъп до служебни паркоместа) и VIP посетители (собственици, висши ръководители, както и оторизираните от тях лица).

Клиентите се снабдяват с билет на входа на паркинга с натискане на ясно видим бутон на устройството FAAC Ticket Dispenser ParkLite Tag което не издава билет, ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма автомобил. Бариерата не се вдига докато издадения билет не бъде взет от процепа на устройството, а ако автомобила напусне мястото на присъствената примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху нея), билета се унищожава от устройството без да се регистрира в системата. Когато билета е взет и бариерата вдигната, ако по някаква причина клиента не влезе в паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху нея), бариерата се затваря, билета се анулира и изтрива от паметта и системата е готова за следваща транзакция. При коректно преминаване се регистрира издадения билет и наличието на +1 автомобил на паркинга, бариерата се затваря и системата е готова за следваща транзакция. Снабденият с билет клиент може да напусне паркинга без да бъде таксуван в рамките на определен от ръководителя срок (5-15 минути), като целта е да не се таксуват таксиметрови коли с клиенти и клиенти които са с минимален престой на паркинга.

Снабденият с билет клиент след желания престой предава билета си на касата където оператора го прочита със устройството FAAC Scanner PL-RS 232 и при дадени права определя тарифата (или надценката, отстъпката и др.) на таксуване. На монитора на оператора и на флуоресцентен дисплей ориентиран към клиента се изписва сумата която е начислена. При невъзможност да се разчете бар-кода (поради обилно намокряне, протриване, и др.) оператора на касата въвежда ръчно цифровия код изписан над бар-кода. Ако и този номер е повреден, оператора може да намери номера в дневника на програмата по датата и часа на влизане изписани под бар-кода и  да издаде копие на билета. За изгубени и тотално унищожени билети системата автоматично начислява глоба в размер определен от ръководителя. След заплащането на дължимата сума програмата отчита билета като платен и започва да тече времето определено от ръководителя като достатъчно за напускане на паркинга (FREE TIME). 

С  автомобила си клиента се придвижва към изхода, където маркира платения билет на  устройството FAAC Ticket Reader ParkLite Tag, което не чете билети, ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма автомобил. След прочитане на билета и потвърждаването му от програмата на неговата валидност, бариерата се вдига, клиента напуска паркинга и системата е готова за следваща транзакция. Ако след прочитане на билета и вдигането на изходната бариера клиента по някаква причина остане на паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка бариерата се затваря и системата продължава да отчита, а след изминаването на FREE TIME автоматично започва да начислява допълнителна сума на билета. В този случай преди следващото подхождане към изхода трябва да доплати по същия билет и по същата процедура. При нормално протекло напускане на паркинга, системата затваря бариерата след клиента и архивира билета с неговото време на престой и платена по него сума.

Абонатите се снабдяват с карти за достъп при оператора на системата където заявяват времето което желаят да предплатят. Времето за предплащане може да бъде определено като срок от дата/час до дата/час, както и за брой час/минути за престой на паркинга, както и за дебитна сума. Абоната получава право на достъп на входа на паркинга с приближаване на картата към означеното място на устройството FAAC Ticket Dispenser ParkLite Tag което не чете картата, ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма автомобил. Бариерата се вдига веднага щом устройството получи потвърждение за валидност от програмата. Дори когато картата е потвърдена и бариерата вдигната, ако по някаква причина абоната не влезе в паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху нея), бариерата се затваря, картата остава в състояние “извън паркинга” и системата е готова за следваща транзакция. Това е особено важно защото подсистемата ANTI PASS BACK не допуска влизането на автомобил (дори с валидна карта), ако с тази карта е влязъл друг автомобил и не е напуснал паркинга. След изтичане на предплатения срок на картата системата спира достъпа към входа и абоната е със статут на клиент. Абоната получава право на достъп на изхода на паркинга с приближаване на картата към означеното място на устройството FAAC Tag10 монтирано на подходящо място пред изхода което не чете картата ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма автомобил. Бариерата се вдига веднага щом устройството получи потвърждение за валидност от програмата. Дори когато картата е потвърдена и бариерата вдигната, ако по някаква причина абоната не излезе от паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху нея), бариерата се затваря, картата остава в състояние “вътре в паркинга” и системата е готова за следваща транзакция. Това е особено важно защото подсистемата ANTI PASS BACK не допуска излизането на автомобил (дори с валидна карта), ако с картата е излязъл друг автомобил който не присъства на паркинга в момента. Ако в момента на излизане от паркинга абоната е просрочил предплатеното време за престой системата отказва право на изход и абоната трябва да доплати допълнителния престой. Изгубени карти се преиздават от оператора на същото име за оставащия предплатен срок на достъп, като изгубената карта се изтрива от паметта.

Служители и VIP посетители се снабдяват с карти за достъп от ръководителя който определя срока на валидност, възможните ограничения (например достъп само в определени часове и/или дни, задействане или не на подсистемата ANTI PASS BACK, заявка или не на запазено място и др.) и попълва личните данни в системата. Времето за предплащане може да бъде определено като срок от дата/час до дата/час, както и за брой час/минути за престой на паркинга. Служители и VIP посетители с валидни карти действат като абонати при влизане и излизане от паркинга. Ръководителя може по всяко време да анулира, ограничи или изтрие от паметта всяка карта за достъп била тя на абонати, служители или VIP посетители.

Основни предимства на системата:

Системата гарантира невъзможноста за присвояване на суми или неправомерно тарифиране и таксуване от неотортизирани лица.

Системата игнорира, регистрира, архивира, блокира и алармира всички опити за измама от оператори, клиенти и абонати посредством билети, карти и други. 

Системата регистрира и архивира  всички действия на оператори и клиенти по входове, каси и изходи на паркинга в архивен файл със срок 30 календарни дни, достъпен единствено за ръководителя и системния администратор, без никаква възможност за унищожаването му.

Системата позволява обновяване и надграждане на програмното обезпечение без загуба на данни и архиви.

Системата позволява увеличаването на паркоместата, броя на входовете, изходите и касите за плащане.

Консумативите са с много ниска себестойност.

Системата позволява работа с магнитните карти използвани като карти за достъп към хотелски стаи, зони с ограничен достъп и др.