Паркинг системата “FAAC PARKLITE TOP TD TAG” е напълно завършен продукт с възможност за разширения и подобрения на софтуера и хардуера. Целта на системата е да контролира и таксува клиенти и абонати в зони за паркиране на едно или повече нива, със субзони (вътрешни затворени зони). Системата отчита сумата за платен престой по една или повече тарифи за случайни посетители, срок на валидност на служебни, абонаментни и VIPкарти. “FAAC PARKLITE TOP TD TAG” е съставена от микропроцесорни терминали със собствен софтуер за контрол, управление и съхранение на локални и системни данни. Всички те имат сериен порт RS 485, с който да бъдат свързани, посредством мрежа с FAAC протокол, към базово устройство със софтуер за събиране на данни, мониторинг и комуникация с външни устройства.

 

Оборудване на системата:

Входна линия с билетоподаващо устройство FAAC Ticket Dispenser ParkLite Tag с вградени контролер за индуктивни примки и четец за PROXY карти, бърза и интензивна електрохидравлична бариера FAAC 620 Paragon и при нужда или по желание - интеркомна връзка с оператора и двусекционен светофар указващ наличието или не на свободни места на паркинга.

Изходна линия с оборудвана за оператор работна централа включваща компютърна система, контролер FAAC Cobra 5000, контролер за индуктивни примки и четец FAAC Tag10 за PROXY карти, четец за бар-код билети, бърза и интензивна електрохидравлична бариера FAAC 620 Paragon, фискален принтер и при нужда или по желание - интеркомна връзка с входната линия .

Употреба на системата: Системата се обслужва от оператори с различни нива на достъп до настройките, мониторинга, отчетите и употребата.

На ниво 1 е регистриран представителя на FAAC SpA с име Системен Администратор. Това ниво дава право за оператора да извършва всички възможни действия, инсталации и настройки на системата, базата данни, въвеждане и изтриване на оператори, определяне на нива и настройки на достъп по нива и т.н. Достъпа е защитен с USER име и парола.

На ниво 2 се регистрира ръководителя или ръководителите на паркинга, който има пълни права до настройки свързани с употребата и отчетноста на системата (определяне на цени на престой, на единица време по абонаментни карти, на глоби или отстъпки над определено време), както и определяне на правата на достъп на операторите от следващите по-ниски нива. Достъпа е защитен с USER име и парола.

На ниво 3 и ниво 4 се регистрират оператори с произволни права или се оставят свободни по избор.

На ниво 5 се регистрират операторите на каси, които имат строго определени права свързани с действия по въвеждане на информация свързана единствено с обслужване на клиенти по критерии зададени от ръководителя. Обикновено това включва: достъп до програмата с уникален за всеки оператор USER име и парола, мониторинг на действията протичащи на входно-изходните устройства, действия по прочитане на билети, издаване и обслужване на абонаментни карти и други действия изрично маркирани от ръководителя. Оператор от ниво 5 не може да затваря програмата (а само да излиза от нея със своя USER име и парола, за да се регистрира следващия оператор/смяна) и не може да излиза по никакъв начин в други програми (включително WINDOWS, включително с бутони Crl+Alt+Del) инсталирани на компютъра. В края на смяната автоматично се принтира отчет по смяна включваща подробен опис на сумите постъпили по билети, карти, глоби и други, в смяната на оператора. Програмата дава възможност за отчет по произволно време и срок на всеки един от операторите в приключени смяни, но право на достъп до отчетите имат само по-горните нива. Всички действия на операторите по нива се регистрират и архивират в паметта.

Паркинг системата “FAAC PARKLITE TD TAG” е предвидена за употреба от клиенти (почасови посетители, посетители на магазини, фитнес-центрове и друга прилежаща инфраструктора), абонати (гости на хотели, клиенти с предплатен достъп за определен срок и други), служители (обслужващ и ръководен персонал с достъп до служебни паркоместа) и VIP посетители (собственици, висши ръководители, както и оторизираните от тях лица).

Клиентите се снабдяват с билет на входа на паркинга с натискане на ясно видим бутон на устройството FAAC Ticket Dispenser ParkLite Tag което не издава билет ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма автомобил. Бариерата не се вдига докато издадения билет не бъде взет от процепа на устройството. Когато билета е взет и бариерата вдигната, ако по някаква причина клиента не влезе в паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху нея), бариерата се затваря, билета се анулира и изтрива от паметта и системата е готова за следваща транзакция. Снабденият с билет клиент може да напусне паркинга без да бъде таксуван в рамките на определен от ръководителя срок (5-15 минути), като целта е да не се таксуват таксиметрови коли с клиенти и клиенти които са с минимален престой на паркинга. Снабденият с билет клиент след желания престой предава билета си на касата където оператора го прочита със устройството FAAC Scanner PL-RS 232 което не прочита билета ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма автомобил. На монитора на оператора и на флуоресцентен дисплей ориентиран към клиента се изписва сумата която е начислена. След заплащането и програмата отчита билета като платен бариерата се вдига и започва да тече времето за напускане на паркинга (FREE TIME).

Ако след взимането на квитанцията и вдигането на изходната бариера клиента остане на паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка бариерата се затваря и системата продължава да отчита, а след изминаването на FREE TIME автоматично започва да начислява допълнителна сума на билета. В този случай при следващото подхождане към изхода трябва да доплати по същия билет и по същата процедура. При нормално протекло напускане на паркинга, системата затваря бариерата след клиента и архивира билета с неговото време на престой и платена по него сума. При невъзможност да се разчете бар-кода (поради обилно намокряне, протриване, и др.) оператора на касата въвежда ръчно цифровия код изписан над бар-кода. Ако и този номер е повреден, оператора може да намери номера в дневника на програмата по датата и часа на влизане изписани под бар-кода. За изгубени и тотално унищожени билети системата автоматично начислява глоба в размер определен от ръководителя.

Абонатите се снабдяват с карти за достъп на касата където заявяват времето което желаят да предплатят. Времето за предплащане може да бъде определено като срок от дата/час до дата/час, както и за брой час/минути за престой на паркинга. Абоната получава право на достъп на входа на паркинга с приближаване на картата към означеното място на устройството FAAC Ticket Dispenser ParkLite Tag което не чете картата, ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма автомобил. Бариерата се вдига веднага щом устройството получи потвърждение за валидност от програмата. Дори когато картата е потвърдена и бариерата вдигната, ако по някаква причина абоната не влезе в паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху нея), бариерата се затваря, картата остава в състояние “извън паркинга” и системата е готова за следваща транзакция. Това е особено важно защото подсистемата ANTI PASS BACK не допуска влизането на автомобил (дори с валидна карта) ако с тази карта е влязъл друг автомобил и не е напуснал паркинга. След изтичане на предплатения срок на картата системата спира достъпа към входа и абоната е със статут на клиент. Абоната получава право на достъп на изхода на паркинга с приближаване на картата към означеното място на устройството FAAC Tag монтирано на подходящо място пред изхода което не чете картата ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма автомобил. Бариерата се вдига веднага щом устройството получи потвърждение за валидност от програмата. Дори когато картата е потвърдена и бариерата вдигната, ако по някаква причина абоната не излезе от паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху нея), бариерата се затваря, картата остава в състояние “вътре в паркинга” и системата е готова за следваща транзакция. Това е особено важно защото подсистемата ANTI PASS BACK не допуска излизането на автомобил (дори с валидна карта) ако с картата е излязъл друг автомобил който не присъства на паркинга в момента. Ако в момента на излизане от паркинга абоната е просрочил предплатеното време за престой системата отказва право на изход и абоната трябва да доплати допълнителния престой. Изгубени карти се преиздават от системата на същото име за оставащия предплатен срок на достъп, като изгубената карта се изтрива от паметта.

Служители и VIP посетители се снабдяват с карти за достъп от ръководителя който определя срока на валидност, възможните ограничения (например достъп само в определени часове и/или дни, задействане или не на подсистемата ANTI PASS BACK, заявка или не на запазено място и др.) и попълва личните данни в системата. Времето за предплащане може да бъде определено като срок от дата/час до дата/час, както и за брой час/минути за престой на паркинга. Служители и VIP посетители с валидни карти действат като абонати при влизане и излизане от паркинга. Ръководителя може о всяко време да анулира, ограничи или изтрие от паметта всяка карта за достъп била тя на абонати, служители или VIP посетители.

Основни предимства на системата:

Системата гарантира невъзможността за присвояване на суми или неправомерно тарифиране и таксуване на неоторизирани лица.

Системата регистрира, архивира и алармира всички събития на неправомерно използване.

Системата позволява обновяване и надграждане на програмното обезпечение без загуба на данни и архиви.

Системата позволява увеличаването на паркоместата, броя на входовете, изходите и касите за плащане.

Консумативите са с много ниска себестойност.

Системата позволява работа с PROXY карти използвани като карти за достъп към хотелски стаи, зони с ограничен достъп и др.